രംഗം 6 നരസിംഹം

ആട്ടക്കഥ: 

പ്രഹ്ലാദ ചരിതം

ഈ രംഗത്തിൽ അവസാനം നരസിംഹം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു.