രംഗം 5 പ്രഹ്ലാദനും കിങ്കരന്മാരും

ആട്ടക്കഥ: 

പ്രഹ്ലാദ ചരിതം

കിങ്കരന്മാർ പ്രഹ്ലാദന്റെ മനസ്സ് മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.