രംഗം 4 ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ രാജധാനി

ആട്ടക്കഥ: 

പ്രഹ്ലാദ ചരിതം

ശുക്രൻ പ്രഹ്ലാദനുമൊത്ത് ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ രാജധാനിയിലേക്ക് പോകുന്നു.