രംഗം 3 ശുക്രമുനിയുടെ ആശ്രമം

ആട്ടക്കഥ: 

പ്രഹ്ലാദ ചരിതം

അസുരന്മാരുടെ ഗുരു ആണ് ശുക്രാചാര്യർ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിലാണ് പ്രഹ്ലാദന്റെ വിദ്യഭ്യാസം.