രംഗം 2 ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ഉദ്യാനം

ആട്ടക്കഥ: 

പ്രഹ്ലാദ ചരിതം

ഹിരണ്യകശിപുവും കയാധുവുമായി ശൃംഗാരപ്പദം