രംഗം 1 ഇന്ദ്രനും ശചിയും

ആട്ടക്കഥ: 

പ്രഹ്ലാദ ചരിതം

ഈ രംഗം പതിവില്ല