മാമുനിവര തവ പാദയുഗളം വന്ദേ

രാഗം: 

ആഹരി

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

പ്രഹ്ലാദ ചരിതം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഹിരണ്യകശിപു

ഇത്ഥം ദൈത്യവരൻ നിജപ്രണയിനീ  സംയുക്തനായ്‌ മേവിടും 

മദ്ധ്യേകാലമടുത്തു തന്ടെ സുതനാം പ്രഹ്ളാദനെന്നോർത്തഹോ !

വിദ്യാഭ്യാസമതിനു തം മുനിവരം ശ്രീശുക്രമേല്പിച്ചുകൊ-

ണ്ടുദ്യോഗിപ്പതിനാശു ദാനവനിദം വാചങ്ങളൂചേ മുദാ

മാമുനിവര ! തവ പാദയുഗളം വന്ദേ,

പാരാതേ ഗിരം മമ സാദരം ശ്രവിച്ചാലും

എന്നുടെ ബുജബലം മൂന്നുലോകങ്ങളിലും 

മന്ദമെന്നിയെ പുകഴ്ത്തുന്നില്ലയോ മാമുനേ!

എത്രയും ഗുണമുള്ള പുത്രനാം പ്രഹ്ലാദനെ 

ചിത്രമായീടുന്നൊരു സ്തോത്രോപദേശം ചെയ്ക

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

വലത്ത് ശുക്രൻ. ഹിരണ്യകശിപു മകനോടൊത്ത് പ്രവേശിക്കുന്നു. വന്ദിച്ച് പദം.