ബാലക സുഖമോ തവ

രാഗം: 

പന്തുവരാടി

താളം: 

ചെമ്പട 16 മാത്ര

ആട്ടക്കഥ: 

പ്രഹ്ലാദ ചരിതം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഹിരണ്യകശിപു

സ്വർഗം ജിത്വാ സുഖമധിവസന്നേകദാ പുത്രമിത്രൈ
പ്രഹ്ലാദന്തം ഗുരുനികടഗം  സാദാരഞ്ചാപി നീത്വാ,
വിദ്യാഭ്യാസ ശ്രവണകുതുകാദങ്കമാരോപ്യ ശിഷ്ടം
പുഷ്ടാമോദം ദനുജവൃഷഭോ  ഭാഷിതഞ്ചാ ബഭാഷേ

ബാലക ! സുഖമോ തവ
ചാലവേ കേൾക്ക സുമതേ!…

ശീല ധനവിദ്യ
വഴിപോലെതന്നേ  പഠിച്ചിതോ

ചിരകാലമായില്ലയോ ഗുരുകുലമതിൽത്തന്നെ
വിരവൊടു വാണീടുന്നു വരഗുണവാസസുത !

ഉദ്യൊഗിച്ചതെന്തിനെല്ലാം!ആദ്യ കേൾക്കാൻ കൗതുകം മേ
ഹൃദ്യശീല പ്രഹ്ലാദാ ! കേൾ  വിദ്യാഹീനൻ പശുവല്ലൊ.
ഏതൊരുവിദ്യ നിനക്കു ചേതസി തെളിഞ്ഞിതെന്നും
താതനാമെന്നോടു ചൊൽക വീതസന്ദേഹം നീ വീര !