ബാലകന്മാരേ നിങ്ങൾ സാദരം

രാഗം: 

തോടി

താളം: 

ചെമ്പട 16 മാത്ര

ആട്ടക്കഥ: 

പ്രഹ്ലാദ ചരിതം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

പ്രഹ്ലാദൻ

ബാലകന്മാരേ നിങ്ങൾ സാദരം കേൾപ്പിനെന്റെ-

വാചം മനോഹരം എന്നോർപ്പിൻ  മടിച്ചീടാതേ …

മോദത്തെ വരുത്തുന്ന നാമത്തെ കേൾപ്പിപ്പൻ ഞാൻ 

മോദമിന്നതു കൊണ്ടു സാദരം ഭവിച്ചീടും

ജപിപ്പിൻ നാരായണനാമത്തെ ഹേ! ബാലന്മാരേ! 

ഭജിപ്പിൻ ശ്രീവല്ലഭപദയുഗളം.

അപ്പം പഴം പാൽപ്പായസം കെൽപ്പോടെ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ 

അപ്പുമാൻ തന്നെ നൽകീടും കെൽപ്പോടെ വേണ്ടുന്നതെല്ലാം;

കഷ്ടം ഹിരണ്യ നാമം ഒട്ടും ജപിച്ചീടരുതേ;

ദുഷ്ടതവന്നു നിങ്ങളിൽ പെട്ടിടും ബാലന്മാരെ !