പൂർണചന്ദ്ര വദനേ

രാഗം: 

കാമോദരി

താളം: 

ചെമ്പ

ആട്ടക്കഥ: 

പ്രഹ്ലാദ ചരിതം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഇന്ദ്രൻ

അഥ തദാ  മദനാകുലമാനസ-

സ്സുരവരോ മുദിതസ്സ  ശചീയുത:

പ്രമദകാനനമേത്യ രിരംസയാ 

പ്രമുദിതസ്ത്വഥ താമിദമുചിവാൻ

പൂർണചന്ദ്ര വദനേ! അർണോജദളനയനേ!

വർണജിതകാഞ്ചനേ ! കേൾക്ക തൂർണം വന്നാലും നീ.

വർണ്യഗുണജലധേ ! ജീർണമാകുന്നു മന്മാനസം  കാമനാൽ.

മന്ദപവനനിതാ ഇന്ദിന്ദിരമിഥുനത്തെ 

കുന്ദകുസുമത്തിലിരുത്തി ആന്ദോളനം ചെയ്യിക്കുന്നു.

ആനന്ദേന കണ്ടാലും സുന്ദരാംഗി ! സുഖേന.

എത്രനാളുണ്ടു നിൻ ഗാത്രം പുണർന്നീടാൻ 

ഗോത്രതുല്യസ്തനീ ! കൊതിക്കുന്നു ഞാൻ.

അത്ര വനം തന്നിൽ തത്ര സുഖിച്ചീടാൻ 

ഇത്ര സുഖം മറ്റെങ്ങാനുമുണ്ടോ?.

മദനശരനാഗങ്ങൾ ദംശനംചെയ്യുന്നു

കദനമ തു  തീർത്തീടാൻ കാംക്ഷേയധാരാമൃതം

സദനമതിൽ വരിക നീ സാദരം ദയിതേ !

രദനജിതകുന്ദമുകുളേ !