ദൈത്യവൈരി വിഷ്ണുതന്റെ ഭൃത്യനായ

രാഗം: 

പന്തുവരാടി

താളം: 

മുറിയടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

പ്രഹ്ലാദ ചരിതം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

കിങ്കരൻ(ന്മാർ)

ദൈത്യവൈരി വിഷ്ണുതന്റെ ഭൃത്യനായ നിന്നെ ഞങ്ങൾ 

ദൈത്യരാജനിയോഗേന  കൃത്യനാക്കിച്ചെയ്യുന്നുണ്ട്