ദൈത്യവീര സുമതേ

രാഗം: 

എരിക്കലകാമോദരി

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

പ്രഹ്ലാദ ചരിതം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

കയാധു

ദൈത്യവീര ! സുമതേ ! വല്ലഭ ! ശൃണു 

അത്യന്തം മോദം വളരുന്നു മേ 

നിത്യവും ഞാൻ തിരുമേനി പുണർന്നീടാൻ 

കാത്തിരുന്നീടുന്നു നിൻ കനിവു കാന്ത !

മാരവീരനമ്പെയ്യുന്നു ദേഹേ 

പാരമതിനാൽ തളരുന്നു മേ 

വീരവീര ! തവ കൃപയുണ്ടെന്നാകിലോ 

ധൈര്യ മോ ടുമിഹ സുഖിച്ചീടാം