ദാനവേന്ദ്ര ധരിക്ക നിന്നുടെ

രാഗം: 

നാഥനാമാഗ്രി

താളം: 

മുറിയടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

പ്രഹ്ലാദ ചരിതം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

കിങ്കരൻ(ന്മാർ)

ദാനവേന്ദ്ര ധരിക്ക നിന്നുടെ സൂനുതന്റെ വിചേഷ്ടിതം 

കാനനത്തിനകത്തുപുക്കഥ സൂനുവായതിൽ ഞങ്ങളും,

എത്തി ഞങ്ങൾ കഠാരകുന്തകടുത്തിലാദി  ധരിച്ചുടൻ 

ഒത്തുനിന്നവകൊണ്ടു നല്ലതരത്തിലമ്പൊടു കുത്തി വൻ-

ഹസ്തിവന്നു ചവുട്ടി സർപ്പവുമത്ര വന്നു കടിച്ചഹോ!

പത്തനത്തിലടച്ചു പട്ടിണി എത്രതന്നെ കിടത്തിയോ;

ഇർത്ഥമുള്ളോരു കർമ്മമാകവെ വ്യർത്ഥമായി തവാത്മജേ;

സത്യമേവവദിച്ചിടുന്നതിനു കൃത്യമാശു വിചിന്തയ