കേൾക്ക ഹേ ജനക

രാഗം: 

സുരുട്ടി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

പ്രഹ്ലാദ ചരിതം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

പ്രഹ്ലാദൻ

കേൾക്ക ഹേ ജനക! മേ  വാക്കേവമധുനാ

ഒക്കവേ കഥിച്ചീടാം ധിക്കരിച്ചീടൊലാ 

മൂഢതനശിച്ചീടാൻ പ്രൗഢനാം ഗുരുതന്റെ 

ഗൂഢോപദേശംതന്നെ ഗാഢകാരണം കേൾക്ക 

ഖേദങ്ങൾ ഒഴിവാനും  മോദം സംഭവിപ്പാനും 

ആദികാരണമിന്നു സാദരം കഥിച്ചീടാം.

ഈരേഴുലോകങ്ങൾക്കും കാരണനായീടുന്ന 

നാരായണദേവനെ ആരാധിക്കയേ നല്ലൂ