കേൾക്ക മേ ബലം താത

രാഗം: 

ദേവഗാന്ധാരം

താളം: 

ചെമ്പട 16 മാത്ര

ആട്ടക്കഥ: 

പ്രഹ്ലാദ ചരിതം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

പ്രഹ്ലാദൻ

കേൾക്ക മേ ബലം താത! കേവലം ഭവാനും 

ഇക്കാണുന്ന ലോകത്തിനൊക്കെയുമേകൻ

ചൊൽക്കൊണ്ടീടുമവനെ ഉൾക്കമലം തന്നി-

ലാക്കിയെങ്കിലുടനേ നീക്കിടുമഴലുകൾ.

ചിത്സ്വരൂപനായവൻ മത്സരാദിവിഹീനൻ 

സത്സേവനീയൻ ഭക്തവത്സലൻ ദയാനിധി.

ലോകമതിലായവൻ ആകവേ നിറഞ്ഞവൻ 

ശ്രീകാന്തൻ നാരായണൻ മാ കുരു കോപം വൃഥാ