കമനീയാകൃതേ കാന്ത കാമിതമിതു കേൾക്ക

രാഗം: 

നീലാംബരി

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

പ്രഹ്ലാദ ചരിതം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഇന്ദ്രാണി (ശചി)

കമനീയാകൃതേ ! കാന്ത !കാമിതമിതു കേൾക്ക

അമിതരുചി സുരതേ അമ്പൊടു വളരുന്നു.

അളിനികരഝങ്കാരം അധികമിതു നിനച്ചാൽ 

നളിനശരശാസനം നലമൊടു രമിച്ചീടാൻ.

കാന്തൻ സുരതമതിൽകാംക്ഷയോടണയുമ്പോൾ 

കാന്തന്മാരുടെ മോദം കഥിക്കുന്നതെങ്ങിനേ?

നല്ലൊരു കളിയാടാൻ നാമിഹ തുടർന്നീടിൽ 

ഇല്ലതിനിഹ തെല്ലും ഇനി മടി സുരനാഥ!