എന്തീവണ്ണം ചൊല്ലീടുന്നു നിൻ തൊഴിലിതാകാ

രാഗം: 

തോടി

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

പ്രഹ്ലാദ ചരിതം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

കിങ്കരൻ(ന്മാർ)

ആദേശമാദായ നിദേശകാരാ

ദൈതേയനാഥാസ്യ  സൂതം ഗൃഹീത്വാ 

ശൂലാസികുന്താദി  കരാഞ്ചലസ്തേ 

ദൂതാ വിനീയേതി ച വാചമൂചേ

എന്തീവണ്ണം ചൊല്ലീടുന്നു നിൻ തൊഴിലിതാകാ 

ചന്തമൊടു താതൻതന്റെ  അന്തരംഗേ മോദം നൽകി 

അന്തികത്തിൽ വാഴ്ക നല്ലൂ, ചിന്തയേതും വേണ്ടതിനു

സ്വാമി നാരായണ! എന്നു നാമമെന്തിനു ചൊല്ലുന്നു?

കാമിതങ്ങൾ നൽകീടുവാൻ സ്വാമി നിൻറെ താതനല്ലോ