എങ്കിലിവനെകൊല്ലുവാൻ

രാഗം: 

കേദാരഗൌഡം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

പ്രഹ്ലാദ ചരിതം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഹിരണ്യകശിപു

എങ്കിലിവനെകൊല്ലുവാൻ  ശങ്കവേണ്ട ചിത്തേ 

സങ്കടമില്ല നമുക്കു  കിങ്കരന്മാരേ!

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

ഹിരണ്യകശിപു പ്രഹ്ലാദനെ  കിങ്കരന്മാർ വശം ഏൽപ്പിക്കുന്നു. അവർ പ്രഹ്ലാദനെ മനസ്സുമാറ്റാനായി കൊണ്ടുപോകുന്നു.