ഇങ്ങനെ ചൊൽവാനോ താതൻ 

രാഗം: 

മോഹനം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

പ്രഹ്ലാദ ചരിതം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

പ്രഹ്ലാദൻ

ഇങ്ങനെ ചൊൽവാനോ താതൻ നിങ്ങളെ നിയോഗിച്ചതും?

ഇങ്ങറിയാം വേണ്ടും  കാര്യം ഭംഗിയാരും പറയേണ്ടാ

ദൂതരായ നിങ്ങൾക്കെൻറെ താതനിയോഗത്തെ ചെയ്‍വാൻ 

ചേതമെന്തു ചെയ്തീടുക പാതു പത്മനാഭോനിശം