ആരെടാ ബലമെന്നു ചൊൽക ശഠാ

രാഗം: 

സാരംഗം

താളം: 

മുറിയടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

പ്രഹ്ലാദ ചരിതം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഹിരണ്യകശിപു

ആരെടാ! ബലമെന്നു ചൊൽക ശഠാ!

ബാലകാ! നിനക്കു-

ആരെടാ! ബലമെന്നു ചൊൽക ശഠാ!

ആരെയും ബഹുമാനമില്ല 

വിചാരമില്ലിവനെന്നുവന്നിതു

കണ്ടുകൊൾക ദുരാശ! നിന്നുടെ 

കണ്ഠമിന്നസികൊണ്ടു സമ്പ്രതി 

രണ്ടത്താക്കി മുറിച്ചെടുത്തിടു-

മിണ്ടലില്ലതിനൊട്ടുമേ ദൃഡം.

എന്നിൽനിന്നധികം നിനക്കൊരു 

ധന്യനാരെട? ദുർമ്മതേ!

മന്നിലിന്നവനേവനെങ്ങിനെ 

എങ്ങിതെന്നു കഥിക്ക നീ പരം