അത്ഭുതമത്ഭുതമഭ്യസനം

രാഗം: 

പന്തുവരാടി

താളം: 

ചെമ്പട 16 മാത്ര

ആട്ടക്കഥ: 

പ്രഹ്ലാദ ചരിതം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഹിരണ്യകശിപു

അത്ഭുതമത്ഭുതമഭ്യസനം  പരം 

അത്ഭുത മത്ഭുതമേ! 

സഭ്യേതരമായുള്ളൊരു വചനമി-

തഭ്യസിച്ചതോർത്താൽ !

ചണ്ഡാമർക്കരന്മാരേ! നിങ്ങൾ 

ഈവണ്ണമെന്തുചൊൽവാൻ?

ചണ്ഡപരാക്രമനാകിയൊരെന്നുടെ 

ദണ്ഡമേൽക്ക നൂനം 

എന്തിവനിങ്ങനെ ചൊൽവാൻ ഗുരുസുത !

ബന്ധമെന്തു ചൊൽക 

കൃന്തനമതുഞാൻ ചെയ്തീടും തവ 

ഹന്ത  ഹന്ത മൂഢാ!….

കഷ്ടമിതിവനുപദേശം ചെയ്ത 

നികൃഷ്ടനായ നീയ്യോ ?

ദുഷ്ട! നിനക്കിതിനുള്ളൊരു ദക്ഷിണ-

യഷ്ടികൊണ്ടുചെയ്‌വൻ