ശത്തുണാശണശുണാ

രാഗം: 

പന്തുവരാടി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

പൂതനാമോക്ഷം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

കിങ്കരൻ(ന്മാർ)

ശത്തുണാശണശുണാ ദുശാമി ഭാശിയം

ശത്തശത്തിമഹോശത്ഥശണ്ഡിഹ

ഭുയപ്പദാവശത്തശമുദ്ദവളയശോഹിയ ഭൂമിവള്ളഹ!

ശുത്തളോ എരത്തിമജ്‌ഝേഎത്ഥ

ആയദമഹ്മേ ഹി ശത്തരം ശിശുണിനാദം

ശോദൂണദ്ദൂഹസവിഹേ

അർത്ഥം: 

ഭടന്മാർ  സംസാരിക്കുന്നത് പ്രാകൃതത്തിൽ ആണ്.