രംഗ 5 കാരാഗൃഹം

ആട്ടക്കഥ: 

പൂതനാമോക്ഷം

പതിവില്ല ഈ രംഗവും