രംഗം 9 കംസരാജധാനി

ആട്ടക്കഥ: 

പൂതനാമോക്ഷം

കരി പൂതന. ഇതും പതിവില്ല.