രംഗം 6 കംസഗൃഹം (രാത്രി)

ആട്ടക്കഥ: 

പൂതനാമോക്ഷം

പതിവില്ല ഈ രംഗവും.