രംഗം 3 കംസന്റെ രാജധാനി

ആട്ടക്കഥ: 

പൂതനാമോക്ഷം

നടപ്പില്ലാത്ത മറ്റൊരു രംഗം.