രംഗം 2 മഹാവിഷ്ണുവും ഭൂമീദേവിയും

ആട്ടക്കഥ: 

പൂതനാമോക്ഷം

ഈ രംഗവും പതിവില്ല.