രംഗം 13 നന്ദഗോപഗൃഹം

ആട്ടക്കഥ: 

പൂതനാമോക്ഷം

ഈ രംഗവും പതിവില്ല.