രംഗം 11 അമ്പാടി വർണ്ണന

ആട്ടക്കഥ: 

പൂതനാമോക്ഷം

ഈ രംഗം മുതൽ ആണ് ഇപ്പോൾ പതിവുള്ളത്.