രംഗം 1 വസുദേവനും ദേവകിയും

ആട്ടക്കഥ: 

പൂതനാമോക്ഷം

ഈ രംഗം പതിവില്ല.