മായാഗോപോ ത്‌ധടിതി കപടാൽ

ആട്ടക്കഥ: 

പൂതനാമോക്ഷം

മായാഗോപോ ത്‌ധടിതി കപടാൽ കാളകൂടം ദിശന്ത്യൈ

ദത്വാ തസ്യൈ സ പുനരമൃതം ദുർല്ലഭം പൂതനായൈ

ജന്മർക്ഷേഥ ത്രുടിതശകടാകാരദൈത്യം കദാചി-

ദ്വാത്യാരൂപം ദനുഭുവമസാവഞ്ജസാ സഞ്ജഘാന

തിരശ്ശീല

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

ഇതും പതിവില്ല.