ഭർഗ്ഗപാദാംബുജഭക്തരിൽ മുമ്പനാം

രാഗം: 

കാമോദരി

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

പൂതനാമോക്ഷം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

നന്ദഗോപൻ

വിജ്ഞായാനകദുന്ദുഭേരഭിമതം പ്രജ്ഞാവതാമുത്തമം

വൃഷ്ണീനാം കുശലൈകതാനമനസം വിജ്ഞാതതത്വം ഗുരും

ഗർഗ്ഗം ഭർഗ്ഗനിഭം നിസർഗ്ഗമധുരം നിർഗ്ഗത്വരം ഗോകുലേ

ദൃഷ്ട്വാ ഹൃഷ്ടമനാഃ പുരോപരിമിതാനന്ദോഥ നന്ദോബ്രവീത്

ഭർഗ്ഗപാദാംബുജഭക്തരിൽ മുമ്പനാം

ഗർഗ്ഗമുനേ! ഭഗവൻ എന്റെ

ഹൃൽഗതമൊക്കവേ സാധിച്ചീടും നിന്ന-

നുഗ്രഹം കൊണ്ടു മേലിൽ

വല്ലവന്മാരുടെ വംശമശേഷവും

ഉല്ലസിതമായ് വന്നു ഇന്നു

നല്ലൊരു നിൻപാദ പല്ലവപാംസു-

സം‌പല്ലവമേൽക്കയാലേ

എത്രയും കാരുണ്യ പാത്രങ്ങളായുള്ള

നേത്രാഞ്ചലങ്ങൾ കൊണ്ടു എന്റെ

പുത്രനെയൊന്നു കടാക്ഷിക്ക നീയും

കൃതാർത്ഥനായ് വാഴുമിവൻ