ഭീഷണരൂപ വൃഷാസുര

രാഗം: 

ഘണ്ടാരം

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

പൂതനാമോക്ഷം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

കംസൻ

കർണ്ണാരുന്തുദമന്തരേത്യ കലയൻ കാത്യായനീഭാഷിതം

കംസസ്തൂർണ്ണമനിഷ്ടമഷ്ടമശിശോരാശങ്കമാനസ്സ്വസുഃ

ആഹൂയാഹതസൽക്രിയാനഹരഹഃ സ്നിഗ്ദ്ധാൻ സ മദ്ധ്യേസഭം

ദൈതേയാൻ നിജഗാദ സാഹസകലാലംബാൻ പ്രലംബാദികാൻ

ഭീഷണരൂപ! വൃഷാസുര! കേൾക്ക

തോഷമൊടെന്നുടെ ഭാഷിതം

ഭീഷിതാരിബല! ധേനുക! നീ

വിശേഷങ്ങളൊന്നും ധരിച്ചില്ലേ?

നാരദമാമുനി ചൊന്നതും

ബഹുസാരമോർക്കിഒൽ ബക ദാനവ!

ആനകദുന്ദുഭി ദുർമ്മതി നമ്മേ മാനിച്ചു

ചേർന്നങ്ങു വാഴ്കയും,

ബന്ധുപോലെവാഴും വൈരിയെയാശു

ബന്ധിപ്പാനെന്തിഹ സംശയം?