ബാഹുവിക്രമവിജിതസംക്രന്ദന

രാഗം: 

ശങ്കരാഭരണം

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

പൂതനാമോക്ഷം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

നാരദൻ

ബാഹുവിക്രമവിജിതസംക്രന്ദന!

സ്വർഗ്ഗലോകേനിന്നു നിർഗ്ഗമിച്ചിങ്ങു ഞാൻ

ആഗ്രഹിച്ചു ഗൂഢം ചൊല്ലുവാനൊരുകാര്യം

മിത്രമെന്നു ഭാവമെത്രയും നിനക്കത്ര ശൗരിതന്നിലത്ഭുതം

ശത്രുവായ് പിറക്കും നിന്റെ വംശേ ഹരി

വൃത്രവൈരിയുടെ പ്രാർത്ഥന കാരണാൽ

പാർത്ഥിവോത്തമ ഭവാനോടു പര-

മാർത്ഥമൊക്കവെ പറഞ്ഞു ഞാൻ

അത്ര യുക്തമെന്തെന്നാപ്തരായ

മന്ത്രിസത്തമന്മാരുമായൊത്തു ചിന്തിച്ചാലും