പ്രീതോഹം തവ ഹന്ത

രാഗം: 

ഇന്ദളം

ആട്ടക്കഥ: 

പൂതനാമോക്ഷം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

മഹാവിഷ്ണു

പ്രീതോഹം തവ ഹന്ത! ഭൂരിതരയാ ഭക്ത്യാ, ഭയം മാം കൃതാ

ഭോ ഭോജേശ! സകാശതസ്ത്വമധുനാ മാം പ്രാപയിത്വാ വ്രജം

ആനീയാനകദുന്ദുഭേത്ര തനയാം നന്ദസ്യ, നന്ദസ്വ ഗാ-

മിത്യാലാപ്യ ഹരിർഘനാഘനനിഭോ ബാലോഭവൽ പ്രാകൃതം

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

അഭിനയശ്ലോകം.