പ്രാണനാഥ മമ മൊഴി

രാഗം: 

ഉശാനി

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

പൂതനാമോക്ഷം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

പത്നി(മാർ)

പ്രാണനാഥ! മമ മൊഴി പ്രീതിയോടെ കേൾക്ക

പൂർന്നമോദം കേളിചെയ്‌വാൻ തൂർണ്ണം പോക നാമുദ്യാനേ

ചന്ദ്രനുദിച്ചുയർന്നു മന്ദവായി വീശിടുന്നു

കുന്ദമാലതികൾ പൂത്തു കന്ദർപ്പനെ വ്ളർക്കുന്നു

ചന്ദ്രകാന്തമണിമേട സാന്ദ്രകേളികൾക്കുചിതം

ഇന്ദ്രലോകോദ്യാനത്തിലും ഏവമില്ല സുഖമോർത്താൽ