പത്മനാഭ പരമപുരുഷ പാഹിമാം

രാഗം: 

മലഹരി

താളം: 

പഞ്ചാരി

ആട്ടക്കഥ: 

പൂതനാമോക്ഷം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ദേവകി

വസുദേവൻ

സുപ്തേ രാജഭടവ്രജേ സുരഭിലേ വാതാംകുരേ പ്രേംഖതി

പ്രൗഢദ്ധ്വാന്തതിരോഹിതേംബരപഥേ വൃത്തേ നിശീഥേ തദാ

ഉൽപ്പന്നം നിബരീസഭക്തി വിവശൗ ഭാര്യാപതീ തൗ സ്തൈവ-

രീഡാതേ മൃഢവാസവാദിവിബുധൈരാരാദ്ധ്യമദ്ധാ ഹരീം

പത്മനാഭ! പരമപുരുഷ പാഹിമാം വിഭോ!

ഛത്മരഹിത! ഭക്തമഹിത! ശുദ്ധഗുണനിധേ!

പരമഭാഗവത നിഷേവൃപദ! നമോസ്തുതേ

ചരണപതിതവിവിധ താപഹര! നമോസ്തുതേ!

ഉൽക്കടാധികടലിൽ മുങ്ങി ഉഴലും ഞങ്ങൾക്കു

ത്വൽക്കടാക്ഷതരണിതന്നെ താരകം പരം

സത്സമാജമതിനു തവ ലസൽ പദാംബുജം

ചിത്സ്വരൂപ! ദീനലോകവത്സലാശ്രയം