നാമകർമ്മവിരചയ്യ ഗർഗ്ഗമുനിപുംഗവേ

ആട്ടക്കഥ: 

പൂതനാമോക്ഷം

നാമകർമ്മവിരചയ്യ ഗർഗ്ഗമുനിപുംഗവേ രഹസി നിർഗ്ഗതേ

കാമപാലസഹിതം കളായദളസുന്ദരൈഃ കിരണകന്ദളൈഃ

രാമണീയകഭുവാമസൗ സ്മരമുദഞ്ചയൻ പശുപയോഷിതാം

കാമദഃ കപടഗോപഡിംഭതനു രാതനോതു മമ മംഗളം!

പൂതനാമോക്ഷം സമാപ്തം