കാതരത കൈവെടിഞ്ഞ്

രാഗം: 

കേദാരഗൌഡം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

പൂതനാമോക്ഷം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

കംസൻ

കാതരത കൈവെടിഞ്ഞ് കാതരാക്ഷി രൂപിയായി

വീതശങ്കം പോക ഗോപകേതനേ നീ പൂതനേ!