കന്നൽമിഴിമാർ മുടിയിൽ

രാഗം: 

പാടി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

പൂതനാമോക്ഷം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

കംസൻ

തൽക്കാലേ പരിസാഞ്ചിതഃ പഥി സുതത്യാഗോക്തിഭിഃ ശൗരിണാ

ശ്രുത്വാ താമശരീരിവാചമനുജാം ഹാ ഹന്ത ഹന്തും പുരഃ

ആധാവന്നതിസാഹസീ പ്രമുദിതഃ കാമാതുരഃ പ്രോചിവാൻ

കംസഃ കാന്തികദംബധുതവിലസത്സൗദാമിനീം കാമിനീം

കന്നൽമിഴിമാർ മുടിയിൽ മിന്നും മണിമാലേ!

ഇന്നു പൂർണ്ണകാമിതനായ് വന്നഹോ ഞാൻ ബാലേ!

കിന്നരകണ്ഠി നീ മുഖമുന്നമിപ്പിക്കിലോ

ചേർന്നീടുമാകാശം രണ്ടു ചന്ദ്രനോടു നൂനം

പാണികൊണ്ടധരം ശുകവാണി മറയ്ക്കലോ

പ്രാണനാഥേ! നല്പവിഷം നാണം വെടിയുമേ

കണ്ടിവാർകുഴലി! നിന്റെ കമ്രമാം വേണിയെ

കൊണ്ടലെന്നു ശിതികണ്ഠം കണ്ടു കൊണ്ടാടുന്നു

മാരാങ്കേ തളാർന്ന നിന്റെ മഞ്ജുമേനി ചെമ്മേ

വാരിജാക്ഷി! കാണ്മതിനു പാരം കൗതുകം മേ