കണ്ടുകൊൾക കംസനുടെ

രാഗം: 

മദ്ധ്യമാവതി

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

പൂതനാമോക്ഷം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

കംസൻ

കണ്ടുകൊൾക കംസനുടെ ഭുജകൗശലങ്ങളധുനാ

ഇണ്ടലില്ലൊരു കാര്യത്തിനും മമ

മണ്ടിടും യുധി വാനവർനാഥനും

അഷ്ടമനാം ശിശുവിനെയിന്നിഹ

നഷ്ടമാക്കുവതിനില്ല സംശയം