എണ്ണമില്ലേതുമിവന്റെ നാമങ്ങൾക്കു

രാഗം: 

കാമോദരി

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

പൂതനാമോക്ഷം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഗർഗ്ഗൻ (മുനി)

എണ്ണമില്ലേതുമിവന്റെ നാമങ്ങൾക്കു

എന്നാലുമോർത്തീടുക ഇന്നു

നിർണ്ണയം കൃഷ്ണനെന്നേറ്റം പ്രസിദ്ധനാം

അർണ്ണോജനേത്രനിവൻ

നാരായണനോടു തുല്യനിവനെന്നു

നന്നായ് ധരിച്ചീടുക

ഘോരവൈരികുലാന്തകനാകുമിവൻ നാമം

സീരപാണിയെന്നല്ലൊ