ഉഗ്രസേനജ കേൾക്ക മേ ഗിരം

രാഗം: 

ആഹരി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

പൂതനാമോക്ഷം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

വൃഷാസുരൻ

ഉഗ്രസേനജ! കേൾക്ക മേ ഗിരം

ഉഗ്രസേനജ!

ഉഗ്രപരാക്രമ! നിന്നുടെ സവിധേ

വൃഗ്രവിഹീനം മരുവീടുന്നദു-

രാഗ്രഹി വസുദേവൻ തന്നുടയ

സമഗ്രമതോർത്താൽ അത്ഭുതമല്ലോ

കുടിലത പെരുകിന വസുദേവനെ ഞാൻ

വടിവൊടു പൊരുതു ജയിച്ചിഹ വരുവൻ

മടിയരുതതിനിഹ മനസി ഇദാനീം

വിടയരുളീടുക അടിയനുമിപ്പോൾ