ഇടിയൊടു കടുതരമിടയും

രാഗം: 

ആഹരി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

പൂതനാമോക്ഷം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

കംസൻ

ഇടിയൊടു കടുതരമിടയും നമ്മുടെ

ഝട ഝട പടുരണിതം കേൾക്കുമ്പോൾ

പടയുടെ നടുവേ പൊടിപെടുമരിവര-

പടലമശേഷം ദൃഢതരമിപ്പോൾ

മന്ത്രിവീരരേ! കേൾക്ക  മേ ഗിരം മന്ത്രിവീരരേ!