അമ്പാടി ഗുണം വർണ്ണിച്ചീടുവാൻ

രാഗം: 

കാമോദരി

താളം: 

ചെമ്പട 16 മാത്ര

ആട്ടക്കഥ: 

പൂതനാമോക്ഷം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ലളിത

കന്നൽക്കണ്ണികൾ മൗലിരത്ന കലികാരൂപം ധരിച്ചാദരാൽ

പൊന്നിൻ മാലയണിഞ്ഞു പൂതന തദാ മന്ദം നടന്നീടിനാൾ

പിന്നെച്ചെന്നവൾ ഗോകുലേ കുളിർമുലക്കുന്നിന്നുമീതെ ചിരം

മിന്നും ചന്ദ്രികപോലെ മന്ദഹസിതം തൂകിപ്പറഞ്ഞീടിനാൾ

അമ്പാടി ഗുണം വർണ്ണിച്ചീടുവാൻ

വമ്പനല്ല ഫണിരാജനും

ഏഴുനിലമണി ഗൃഹം അതിരുചിരം രുചി-

തഴുകിന തളിമവുമിഹ മധുരം ജല-

മൊഴുകിന പൂങ്കാവതി ശിശിരം പരം

ഊഴിയിങ്കലെതിരില്ലിതിന്നൊരഴൽ

ഈഷലില്ല കഴൽ തൊഴും അമര പുരം

മുത്തണിമുലമാർ മാധുരീയം ചില

നർത്തകരുടെ കളിചാതുരിയം

കണ്ടെത്തുകിൽ വിരഹികൾ മനമെരിയും

എത്രയും നികടവർത്തി മത്തശിഖി-

നൃത്തമാർന്ന ഗോവർദ്ധന ഗിരിയും

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

ലളിതയായി രൂപം മാറിയ പൂതനയുടെ ആത്മഗതം ആണ് ഈ പദം. ലളിത മദ്ധ്യരംഗത്തിൽ കാൽ പരത്തി നിന്ന്, മന്ദഹസിച്ച് പ്രവേശിക്കുന്നു. നർത്തകരുടെ കളിചാതിരുയും, മത്തശിഖി നൃത്തവും, അടുത്ത തോടി പദത്തിലെ ദധിവിന്ദുപരിമളവും വിസ്തരിക്കും.