അമരപുരി തരുണിമാർ

രാഗം: 

കേദാരഗൌഡം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

പൂതനാമോക്ഷം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

പൂതന

അമരപുരി തരുണിമാർ അടിമലർതൊഴും നല്ല

കമനിയായ് ചെന്നു ഞാൻ കാംക്ഷിതം സാധയേ