സ്രൂതവളർക്ഷദളാശ്രുപരിപ്ലുതാ

ആട്ടക്കഥ: 

നിഴൽക്കുത്ത്

സ്രൂതവളർക്ഷദളാശ്രുപരിപ്ലുതാ

പതിതപഞ്ചഫലാ വ്രതീതി തദാ

വിഗതസന്തതലംബനപാദപാ

ബഹു വിലപ്യ ബതാക്ലമദാകുലാ