സ്തംഭനമോഹനാദി സമ്പ്രദായങ്ങളിന്നീ

രാഗം: 

ദുഃഖ ഖണ്ടാരം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

നിഴൽക്കുത്ത്

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

മന്ത്രവാദി

(ആത്മഗതം)

‘സ്തംഭന, മോഹനാ‘ ദി സമ്പ്രദായങ്ങളിന്നീ-

വമ്പനിൽ ഫലിക്കില്ലാ തമ്പുരാനേ! വലഞ്ഞു.

കൊന്നുപോമെന്നെ നൂനം ഇന്നിതു ചെയ്തിടായ്കിൽ

തന്നുടെ ജീവനെ യെന്തോന്നു ചെയ്തും നേടണം.

(ദുര്യോധനനോട്)

കുരുകുലനാഥാ! ഭവാൻ തരുമൊരുക്കുകൾ കൊണ്ടു-

കരുതിയകാര്യം ചെയ് വൻ, അരിയരുതെന്റെ കണ്ഠം

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

മാന്ത്രികൻ ഒരുക്കുകാരനുമൊത്ത് മന്ത്രവാദം തുടങ്ങുന്നു, പാണ്ഡവരെ അഞ്ജനത്തിലേക്ക് ആവാഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, പദം.