വേഗം പോയിനി നിങ്ങളാഗമവിധിപോലെ

രാഗം: 

മോഹനം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

നിഴൽക്കുത്ത്

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ധർമ്മപുത്രർ

വേഗം പോയിനി നിങ്ങളാഗമവിധിപോലെ

യാഗമാരംഭിച്ചാലും ആഗസ്സണയില്ലേതും

വേദവേദാംഗതന്ത്ര വേദാന്തവിജ്ഞന്മാരേ!

മേദുരമോദം കേൾക്ക! സാദരം ഞാൻ ചൊൽ വതും

ഭൂരിഭുജവിക്രമ ദാരിതവിരോധിയാം

മാരുതസുതനെ ഞാൻ പാരാതങ്ങയച്ചീടാം

ക്രവ്യാദബാധയവ നവ്യാജമകറ്റീടും

ഹവ്യഗവ്യാദി മേലിൽ ദിവ്യരേ! സഫലമാം