വിസ്മയമെത്രയുമിദം

രാഗം: 

ആനന്ദഭൈരവി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

നിഴൽക്കുത്ത്

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ദുര്യോധനൻ

വിസ്മയമെത്രയുമിദം സുസ്മിതവദനേ! വാക്യം

നിന്നിലെന്യേ മമ മനം അന്യനാരിയിൽച്ചെല്ലുമോ?

പാണ്ഡവരെക്കുറിച്ചോരോന്നെണ്ണിയിരുന്നുപോയ് നേരം

ഇന്നു വന്നു ചേർന്നീടുവാനൊന്നമാന്തിച്ചതതത്രേ